P Á L Y Á Z A T I    K I Í R Á S

 

 

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi bérlakás bérbeadására.

 

A lakás címe:

Ásotthalom, Déli u. 48/B

alapterülete m2:

60, 1

szobaszáma:

1 + 2

Komfortfokozata:

összkomfortos

bérbeadás jogcíme:

költségalapú

bérleti díj (Ft/hó):

24. 040,-Ft

 

1.  Pályázati feltételek:

 

-        pályázaton részt vehetnek azok az önálló lakástulajdonnal nem rendelkező, kereső tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal házaspárok (élettársi kapcsolatban élő személyek) és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:

=        a kereső tevékenység megszűnését követő három hónapon belül a lakást elhagyják,

=        a lakásbérleti szerződés megkötését követő öt éven belül saját tulajdonú lakást szereznek,

=        lakás elő-takarékossági szerződést kötnek valamely pénzintézettel,

valamint

=        ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,

=        ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, de Ásotthalmon kíván letelepedni, és legalább 1 éve munkaviszonyban áll.

 

 

2. Egyéb feltételek

 

-        A minősítés és a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

=        vállalják 3-6 havi bérleti díj egy összegben történő kifizetését,

=        vállalják, hogy a lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat vagy lakás problémájukat más módon megoldják.

-        A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22. 900

-        A pályázatok elbírálása: 2018. január havi nyílt testületi ülés.

-        A pályázatokat Ásotthalom Nagyközség Polgármesteréhez kell benyújtani 2 példányban.

-        A Polgármester a döntés eredményéről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

-        A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötheti meg a lakásbérleti szerződést a Képviselő-testülettel. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a kijelölés hatályát veszti.

-        A lakás költségalapú bérbeadása esetén a bérlővel kizárólag határozott időtartamú bérleti jogviszony létesíthető. A bérleti jogviszony legfeljebb 6 év lehet. Az Önkormányzat 5 évre kívánja az ingatlant bérbe adni.

 

 

 

A lakás előzetes egyeztetés alapján megtekinthető, érdeklődni lehet a +36 62 591-578 -a telefonszámon lehet - ügyfélfogadási időben.

Facebook

Látnivalók