P Á L Y Á Z A T

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi bérlakás bérbeadására.

A lakás címe: Ásotthalom, Déli u. 58/B
alapterülete m2: 60, 1
szobaszáma: 1 + 2
Komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
bérleti díj (Ft/hó): 24. 040,-Ft

1. Pályázati feltételek:
 pályázaton részt vehetnek azok az önálló lakástulajdonnal nem rendelkező, kereső tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal házaspárok (élettársi kapcsolatban élő személyek) és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:
= a kereső tevékenység megszűnését követő három hónapon belül a lakást elhagyják,
= a lakásbérleti szerződés megkötését követő öt éven belül saját tulajdonú lakást szereznek, 
valamint
= ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
= ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, de Ásotthalmon kíván letelepedni, és legalább 1 éve munkaviszonyban áll.

2. Egyéb feltételek
 A minősítés és a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
= vállalják 3-6 havi bérleti díj egy összegben történő kifizetését,
= vállalják, hogy a lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat vagy lakás problémájukat más módon megoldják.
 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30. 9:00
 A pályázatok elbírálása: 2019. augusztus havi nyílt testületi ülés. 
 A pályázatokat Ásotthalom Nagyközség Polgármesteréhez kell benyújtani 2 példányban.
 A Polgármester a döntés eredményéről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. 
 A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötheti meg a lakásbérleti szerződést a Képviselő-testülettel. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a kijelölés hatályát veszti.
 A lakás költségalapú bérbeadása esetén a bérlővel kizárólag határozott időtartamú bérleti jogviszony létesíthető. A bérleti jogviszony legfeljebb 6 év lehet. Az Önkormányzat 5 évre kívánja az ingatlant bérbe adni.

A lakás előzetes egyeztetés alapján megtekinthető (tel.: +36-62/591-578).

Facebook

Látnivalók