Közlemény

az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat által fenntartott

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozás rendjéről

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti, azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).

 

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyerekek beíratása kötelező.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.).

 

Óvodai kötelezettség alóli mentesség:

A szülő –tárgyév május 25. napjáig benyújtott –kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, Csongrád Megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró Járási Hivatala adhat felmentést az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2) bek.).

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben –amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi –folyamatosan történik.

 

Az óvodai beiratkozás a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel az emberi erőforrások minisztere, 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján az alábbiak szerint valósul meg:

 - a Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező felvételi körzete (Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területe), -mint kötelező felvételt biztosító óvoda –a fenntartótól kapott lista alapján 2021. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan óvodaköteles gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette.

 

Telefonos egyeztetés után a személyes beiratkozás időszaka:

                 2021. április 19. 7:00-17:00

                 2021. április 20. 7:00-17:00

 

Az időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon történhet: 06 62/291-404, 06 20/261-88-11

 

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat és az eljáró törvényes képviselő szülő a személyazonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya) szíveskedjen magával hozni.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája), 
  • a gyermek TAJ kártyája, 
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény, amennyiben ilyennel rendelkezik, 
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat, amennyiben ilyennel rendelkezik.

 

Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő elektronikus úton szeretné gyermekét az intézményben beíratni, kérjük a fenti telefonszámok egyikén tájékozódjon.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a védőnőknél is megtalálhatók.

A fenti dokumentumokat kérjük az  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címre szkennelve, vagy jó minőségű fotón mellékelni, a jelentkezési lappal és adatvédelmi nyilatkozattal együtt!

Az intézmény vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról –a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással elektronikusan/írásban –értesíti a szülőket 2021. május 5-ig.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Ásotthalom, 2021. március 26.

 

Csontosné Kruzslicz Ildikó s.k.

intézményvezető

 

 

Facebook