Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás
az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat által fenntartott Mátyás Király Óvoda 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozás rendjéről:
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti, azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).
Az óvodába a 2024/2025-es nevelési évre a 2021. augusztus 31-ig született gyerekek beíratása
kötelező.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.).

Óvodai kötelezettség alóli mentesség:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány
rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben –amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi –folyamatosan
történik.
A Mátyás Király Óvoda kötelező felvételi körzete (Ásotthalom Nagyközség közigazgatási
területe), -mint kötelező felvételt biztosító óvoda –a fenntartótól kapott lista alapján 2024. május 2-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan óvodaköteles gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette.

A beiratkozás időpontja:
2024. április 24. (szerda) 7.30-17:00
2024. április 25. (csütörtök) 7:30-16:00
2024. április 29. (hétfő) 7.00-12.00
Az időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon történhet:
06 62/291-404, 06 20/261-88-11

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat és az eljáró törvényes képviselő szülő a személyazonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya) szíveskedjen magával hozni.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(a gyermek lakcímkártyája),
 a gyermek TAJ kártyája,
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény, amennyiben ilyennel
rendelkezik,
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat, amennyiben ilyennel
rendelkezik.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat az óvodában, bölcsődékben és a Védőnői Szolgálatnál is kérhetik a szülők.
Az intézmény vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról –a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással elektronikusan/írásban –értesíti a szülőket 2024. május 19-ig.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Ásotthalom, 2024. március 6.
Csontosné Kruzslicz Ildikó s.k.
főigazgató

 

Közlemény

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya, Európai Unió Európai Szociális Alap. Befektetés a jövőbe.