Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Civil Szervezetek támogatására 2023.

Ásotthalom Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete  a civil szerveztek támogatási  rendjéről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete alapján pályázati felhívást tesz közzé a civil szervezetek támogatására az alábbiak szerint:

Támogatható szervezetek:

Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely:

 1. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
 2. tagjainak létszáma legalább 10 fő, valamint
 3. ásotthalmi székhellyel, vagy ásotthalmi tagszervezettel is rendelkezik és
 4. a tevékenységét ténylegesen Ásotthalmon folytatja.

A támogatás formája:

 1. működési és szakmai jellegű természetbeni támogatás;
 2. működési és szakmai jellegű pénzbeli támogatás;
 3. visszatérítendő pénzbeli támogatás.

Működési és szakmai természetbeni támogatás:

 1. a) az önkormányzati ingatlanokban történő alkalmi vagy állandó ingyenes elhelyezés. (Különösen iroda és székhely, foglalkoztató tér, telephely stb. biztosítása.)
 2. b) a rendezvény, a program, a pályázat önkormányzati ingatlanban történő ingyenes megvalósítása.

Működési és szakmai pénzbeli támogatásnak minősül különösen:

a/az alapszabály szerinti működéshez szükséges, saját székhely fenntartásához, működtetéséhez, technikai berendezések karbantartásához, javításához, a számlavezetéshez, útiköltséghez,ügyviteli, adminisztratív jellegű költségekhez (különösen irodaszer, postaköltség, telefon, internethasználat) a bérjellegű kifizetésekhez (megbízási díjak kivételével),

b/a rendezvény, a program, a kiadvány vagy a pályázat megvalósításához, lebonyolításához szükséges hirdetéshez, tiszteletdíj kifizetéshez, anyagköltséghez, rezsiköltséghez, szolgáltatás igénybevételéhez, utazási költséghez, szállásdíjhoz, szállítási díjhoz, pályázati önrészhez

kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.

Visszatérítendő pénzbeli támogatást elsősorban az úgynevezett utófinanszírozási konstrukcióban megvalósuló pályázatok esetében indokolt nyújtani, megfelelő fedezet és biztosíték kikötése mellett.

Támogatás elsősorban pályázati úton, vagy kivételes esetben egyedi kérelemmel igényelhető. Egyedi kérelemmel csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támogatással érintett cél a pályázati kiírás időpontja előtt valósul meg, továbbá a pályázati kiírás időpontjában nem volt ismert, nem volt tervezhető, és amely cél megvalósítása nem tűr halasztást.

Nem támogatható és nem számolható el:

 • továbbadott támogatás (segélyezés, tombolatárgy vásárlása)
 • országos, megyei vagy régiós ernyőszervezet tagdíja
 • üzemanyag költség (kivéve meghívóval és hivatalos útiszámlával ellátott utazási költség)
 • saját tagok saját rendezvényre szóló étkezési számlája

A támogatási kérelmet egy példányban  kell Ásotthalom Nagyközség  Polgármesteréhez címezve, ajánlott küldeményként postára adni, vagy az Ásotthalom Polgármesteri Hivatal titkárságán  személyesen benyújtani.

A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;
 2. a kérelmező számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, amelyre a támogatás összege utalható;
 3. a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
 4. a támogatás felhasználására vonatkozó részletes költségvetést, pénzügyi tervet;
 5. az önrész mértékét;
 6. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás-mentességéről;
 7. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
 8. a kérelmező nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;
 9. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 10. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról;
 11. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről szóló bírósági igazolást;
 12. civil adatlap

A támogatás odaítéléséről a képviselő-­testület dönt a benyújtásra nyitva álló határidő lejáratát követő ülésén, de legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig. A képviselő-testület a döntését nem indokolja.

Pályázatok benyújtási határideje: 2023. március 20.

A rendelet tartalmát az asotthalom.hu önkormányzati honlapon lehet megtekinteni. Pályázati adatlapot személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet igényelni, valamint a honlapról is letölthető.

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya, Európai Unió Európai Szociális Alap. Befektetés a jövőbe.