Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Választási tájékoztató 2024.

Tisztelt Ásotthalmi Választópolgárok!

 

Magyarország köztársasági elnöke 2024. június 9. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívnám fel a Tisztelt Ásotthalmiak figyelmét.

 

Választási bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok (szszb) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek, illetve felülvizsgálatuk az időközi választások előtt megtörtént. A helyi választási bizottság (hvb) három tagját a két póttagot a képviselő-testület 2023 őszén választotta meg.

A választási bizottság (hvb és szszb) megbízott tagját legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

 

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2024. április 19-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

 

 

Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2024. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart..

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 

Az átjelentkező állampolgár legkésőbb 2024. június 7-én 10 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott azon szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

 

 

Mozgóurna

Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2024. június 5-én 16 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 16 óráig, vagy 2024. június 7-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 9-én 12 óráig; az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2024. június 9-én legkésőbb 12 óráig nyújthat be.

 

Jelölt- és listaállítás

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án adja át az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.  Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Helyi Választási Irodában kérhető  ügyfélfogadási időben.

 

Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2024. április 3-i adatai alapján állapította meg 2024. április 4-én. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát kell megállapítani, erről egy külön hirdetményben szerezhetnek tudomást a T. Választópolgárok. (Várhatóan a képviselői jelöléshez 33, míg a polgármesteri jelöléshez 99 ajánlás lesz szükséges.)

 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

 

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig vonhatja vissza.

A jelöltnek a 2024. június 8-án 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

 

A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2024. május 14-én dönt.

 

Az ajánlás

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

 

A választási kampány

A kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

 

A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2024. június 9-én nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység

 

 1. június 9-én, választási gyűlés nem tartható.

 

 1. június 9-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.

 

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2024. június 9-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2024. június 9-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

 

A plakátokat az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2024. július 9-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

 

 

Szavazás

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazókörök a korábbi választásokkal azonos helyszíneken kerültek kialakításra az alábbiak szerint:

 

 • számú szavazókör a Kiss Ferenc Általános Iskola (Béke u. 3.) épületében,
 • számú szavazókör a Művelődési Ház (Béke u. 28.) épületében,
 • számú szavazókör a Homokháti Szociális Központ. Ásotthalmi Tagintézménye (Királyhalmi u. 2-6.) épületében,
 • számú szavazókör Kissoron a Szent Gellért Közösségi Ház (6783 Ásotthalom, IV. körzet tanya 367.) épületében,
 • számú szavazókör Gátsoron a Klebelsberg Kunó Közösségi Ház (6783 Ásotthalom, VIII. körzet tanya 1258.) épületében kapott helyet.

 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

 

Hajnal Péter
jegyző

Helyi Választási Iroda

 

hirdetmény_önkormányzati választás 2024