Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Pályázatok

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat pályázati anyagai

TOP

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024 “Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése”

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Ásotthalmon

 

A projekt célja:

A projekt átfogó célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelése belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása.

Specifikus célok: belvízbiztonság megteremtése, a csapadék és belvízelvezető csatornák fejlesztése, vízvisszatartásra való törekvést.

 

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A projekt műszaki tartalmának összeállításakor a lehető legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb megoldási módozatokat tartotta szem előtt az önkormányzat és a szakértő tervező. A projekt keretében megépül tervezetten közel 1400 méter csatorna. A belterület teljes belvízelvezetésének megvalósítását az alábbi tervezett beavatkozások szerint tervezi megvalósítani. Szikkasztó árok biztosítja majd a csapadékvíz lokális elszivárgását és elvezetését. Megvalósul továbbá földmedrű árok, valamint nyílt burkolt árok, szikkasztó elemekkel. Zárt csapadékcsatornát nem tervezünk, de érintett ingatlanok esetében esetlegesen kialakításra kerülhet zárt csatorna.

A tervezett fejlesztés az alábbi helyszíneket érinti:

Királyhalmi utca – hrsz. 120/2, 119, 785/6, 792, 787/1, 376

árok (Madarász tavi csatorna) – hrsz. 787/3

Béke utca – hrsz. 164, 165

 

Projekt kódja: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024

Támogatás összege: 130.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.09.30.

 

Hivatkozás megtekintése

EFOP

EFOP- 1.5.3-16-2017-00039 “Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 1.5.3

Kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Projekt azonosítószám: EFOP- 1.5.3-16-2017-00039

Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

Megítélt támogatás: 499.587.521,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2018.02.01-2021.01.31

 

Projekt tartalmának bemutatása:
A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű. A tanyás településszerkezet megnehezíti a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.
A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

Ásotthalom projektben vállalt tevékenységei:

Fiatalok közösségépítése az egészségtudatosság növelése érdekében eszközbeszerzések: mászófal, csocsóasztal, kerékpárok, túra útvonalak információs táblái. Egészségügyi állapotfelmérés, kockázatbecslés , néptáncfoglalkozások, anyák egészségtudatosságához kapcsolódó programok megvalósítása. Közösségszervező munkatárs alkalmazása 2 fő, szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó gyermekfelügyelet biztosítása, programok anyagköltségei.

Támogatás összege: 30 018 202 Ft

 

Konzorciumi tagok:
– Mórahalom Városi Önkormányzata
– Ruzsa Község Önkormányzata
– Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
– Szatymaz Község Önkormányzata
– Üllés Község Önkormányzata
– Bordány Község Önkormányzata
– Domaszék Község Önkormányzata
– Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
– IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00001 “Kerékpárút-fejlesztés Ásotthalmon”

– a  kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

– a projekt címe: Kerékpárút-fejlesztés Ásotthalmon

– a  szerződött támogatás összege: 405 739 260 Ft

– a támogatás mértéke  (% – ban): 100%

– a projekt tartalmának bemutatása: Jelen fejlesztés célja, hogy Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területére mind a hivatásforgalmi, mind a szabadidős szempontokat figyelembe
véve összefüggő, a meglévő hálózatokhoz csatlakozó kerékpárforgalmi létesítmények kerüljenek fejlesztésre. Jelen tervezett beruházás
eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem
kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés Ásotthalom
Önkormányzata valamint a Magyar Állam tulajdonába kerül, illetve ők aktiválják a beruházást, valamint arra, hogy a támogatott tevékenységek nem
gazdasági tevékenységnek minősülnek, végezetül arra, hogy az üzemeltetőnek történő átadása sem minősül gazdasági tevékenységnek, ezért a
jelen támogatási kérelemben igényelt támogatás nem minősül állami támogatásnak. A beruházás jellegénél fogva nem fog nettó bevételt termelni,
így sem CBA elemzés sem Megvalósíthatósági tanulmány nem fog készülni a projekthez. Ásotthalom Csongrád megye dél-nyugati részén, Szegedtől
Nyugatra, a Mórahalmi kistérségben, a Magyar Szerb határ mellett található. A legközelebbi nagyváros Szeged, 30 km-re található. A kistérségi
központtól Mórahalomtól mintegy 9 kilométerre fekszik. A településtől északra halad el az 55-ös (Szeged-Baja) országos főút. Ásotthalom területe
122,54 km2, lakosságszáma 4073 fő (2014. 09. 15. adat alapján). A település népessége a korai időktől kezdve egészen az 1940-es évekig
folyamatosan emelkedett, ezután rohamosan csökkent. Ez a tendencia az utóbbi tíz évben mérséklődött, a változás oka nem a természetes
népszaporulat növekedésében keresendő, hanem a megyeszékhelyen élő vagy a környékén lakó – napi megélhetési gondokkal küzdő – általában
sokgyermekes családok kiköltözésében a tanyavilágba. A település a Tiszától nyugatra lévő homokháton fekszik, ahol kiterjedt tanyavilág található.
Az állandó lakosság száma 2012. december 31-i adatok alapján 4019 fő, melynek 47,43 %-a külterületen élt, ahonnét a belterületen lévő
infrastrukturális szolgáltatások nehezebben érhetők el. A külterületen élők száma fokozatosan emelkedik. Ásotthalom Csongrád megyében az egyik
legnagyobb kiterjedésű szórt tanyás település. A fejlesztéssel érintett terület Ásotthalom település fő közlekedési részét, Észak- Dél irányú gerincét, a
település fő utcáját, a Királyhalmi utca gyakorlatilag teljes hosszát érinti, ami teljesen átszeli a települést, és biztosítja Ásotthalom-Gátsor irányából a
csatlakozást az 55-ös számú országos főúthoz. A fő utca mellett a települést az 55-ös úttal összekötő külterületi szakaszt is érinti. A fő utcán illetve
ezen a bekötő úton autóbusz közlekedés is van, és ebben az utcában található gyakorlatilag a legtöbb középület és kereskedelmi-gazdasági jellegű
épület is. Ezen az úton és ebben az utcában számos középület található, mint pl. Orvosi rendelő és szolgálati lakás, közművelődési, oktatási és
egészségügyi célú épületek, Idős vagy megváltozott képességű emberek átmeneti otthona, Településüzemeltetési Központ, Polgármesteri Hivatal,
Coop élelmiszerbolt, Takarékszövetkezet, Plébánia, Posta, EDF Démász épülete, vendéglő, Pizzéria, Dohánybolt, húsbolt, zöldség-gyümölcs bolt,
takarmánybolt, és mintegy 154 családi magánház. Jelenleg belterületen nincs kiépített kerékpárút, nyitott kerékpársáv és kerékpáros nyom. A
tervezett nyomvonal nem érint meglévő létesítményt. Külterületen Mórahalom irányában épült ki kerékpárút az 55 sz. főút melletti (55 sz. főút – 5509 j.
ök. út csp. – Mórahalom között) folyamatos hálózati elem, önálló vonalvezetésű kerékpárút. Jelen kerékpárút ehhez a nyomvonalhoz kapcsolódik.
Község területén nagy a kerékpáros forgalom. Az iskolás gyermekek (401 fő) 80%-a kerékpárral jár iskolába, ezért a reggeli órákban és 16 óra körül
nagy a forgalom. A helyben dolgozók többsége (255 fő) a munkahelyüket szintén kerékpárral közelíti meg. Az egyre növekvő agglomerációs
gépjárműforgalom miatt a kerékpározók biztonsága növelésének érdekében szükség van a külterületi kerékpárút hálózat folyamatos, további
bővítésére. A fejlesztés szükségszerűségét az egyre erősödő turisztikai felhasználás is indokolja

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) : 2019. 12. 15.

– projekt azonosító szám: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00001

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00025 “Tömörkény-ház és műhelysor építése az ásotthalmi Kultúrtörténeti Élménymajorban”

– a  kedvezményezett neve : Várostanya Településfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

– a projekt címe: Tömörkény-ház és műhelysor építése az ásotthalmi Kultúrtörténeti Élménymajorban 

– a  szerződött támogatás összege: 83.000.000 Ft

– a támogatás mértéke  (% – ban): 100%

– a projekt tartalmának bemutatása: A Legendás Élménymajor egy tematikus, interaktív élménypark, amely a XIX. század második felének dél-alföldi hangulatát kelti életre, tematikáját
pedig a helyi kultúrtörténeti-néprajzi legendák adják. Az Élménymajor Ásotthalom belterületén, falu központjában, kb, egy hektáros területen
helyezkedik el. Területén négy élményház helyi vonatkozású izgalmas, mitikus, korábban már könyvekben, szépirodalmi művekben, színházi
előadásokban, filmeken feldolgozott legendákat mutat majd be (Rózsa Sándor, Pipás Pista és a boszorkányperek történetei). Az önálló attrakciók
később szervesen fognak egy kerek egészet alkotni. Jelenleg az Élménymajornak egy eleme készült el, a 2014-ben átadott Rózsa Sándor
Élményház, amely megduplázva látogatószáma 2015-ben már 1350 főt fogadott. A beruházás célja az ismertetett Élménymajor koncepció két fontos
épületének, egyrészt a Tömörkény-háznak és kiszolgáló épületének, másrészt a Műhelysor épületének létrehozása.A fejlesztéssel érintett helyszín
Ásotthalom 2/7 helyrajziszáma. Az egykor a balástyai tanyavilágban álló ház, a Tömörkény család lakóhelye eredeti technológiával az eredeti
építőanyagok felhasználásával épül fel újra, ahol a különböző élményközpontú interpretációs technikákkal felvillantásra kerülnek a hely- és
irodalomtörténeti vonatkozások, a ház visszatérő vendége Rózsa Sándor, valamint a korabeli receptek alapján a házban egykor készült ételek. A ház
mellett kialakításra kerül egy műhelysor, ahol a kizárólag helyi alapanyagokat felhasználó látványkovácsműhely, fafaragó, keramikus és korhű
viseletekben fotókat készítő fényképész kap helyet, ahol testközelből, akár a gyártás folyamatába aktívan bekapcsolódva vehet részt a látogató a
különböző iparostermékek létrehozásában. A cél a ház védettség alá vétele annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő ismét az
összedőlés közeli állapot. Az épülethez szorosan kapcsolódik a Műhelysor (Mesterségek Háza), amely szintén a szórakoztatva tanulás segítségével
segíti az adott tevékenység megismerését, bevonva a látogatót a tevékenységekbe. A tervezett műhelysor épületében a korra és a településre
jellemző négy műhely kap helyet (kovács, fafaragó, fazekas és fotográfus). Az épület formájával és anyaghasználatával felidézi a korra jellemző
hangulatot. A Tömörkény házban kialakításra kerülő kiállítóhely működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges egy kiszolgáló épület, mivel az
eredeti állapotában újraépített tanya-ház nem tud befogadni minden funkciót. Így például az interaktív gasztrotörténeti kiállítás megvalósításához
(konyha), a kiegészítő látogatói infrastruktúra (mosdó, WC, pelenkázó) biztosításához, valamint a különböző rendezvények lebonyolításához is
szükség van egy kiszolgáló épületre. A megvalósítás során nagy hangsúlyt kapnak azok az attrakció- és látogatómenedzsmenthez kapcsolódó
interpretációs technikák, amelyek célja az ismeretanyagnak az emberek különböző érzékszervein keresztül történő feldolgozása, így előidézve az
élmények átélését. Az attrakció minél élményközpontúbb bemutatásához a ház története szolgáltatja magát az interpretáció egyik legfontosabb
összetevőjét, a történetet. Az élmények útján történő ismeretátadás érdekében az emberi érzékszervek többségére hatással lévő eszközök
alkalmazása a cél, ennek megfelelően a tervek szerint a látás, a hallás, a tapintás, a szaglás, az ízlelés folyamataira is történnek interakciók, pl.: •
viselhető jelmezek: a korszak jellegzetes viseleteinek felpróbálása, korhű, 1800-as évek ruhái, melyeket a látogatók magukra ölthetnek, és abban
fotózkodhatnak • Tömörkény animáció • egy-egy korabeli jelentet (pl: Tömörkény novellából), személyt ábrázoló puzzle/kockakirakó • korabeli ételek
összetevőinek felismerése ennek alapján korabeli receptek összeállítása • mesterségek szerszámainak kipróbálása • régi berendezési tárgyak, népi
eszközök használata A fejlesztés keretében integrált látogatómenedzsment rendszer kerül kialakításra a látogatók igényeinek megfelelő termék
kialakítása, a látogatók különböző szegmensei számára kínált szolgáltatás-csomag összeállítása, a látogatók számára nyújtott élmény folyamatos
tökéletesítése, illetve a látogatók ismereteinek bővítése és az attrakció kapcsolatos attitűdjeik kedvező irányba történő alakítása érdekében. A
létrejövő attrakció szolgáltatásaival (állandó és időszaki kiállítások, tárlatvezetés, igény esetén múzeumpedagógia, családbarát szolgáltatások, wi-fi)
és programjaival (fesztiválok, felolvasóestek, előadások, interaktív programok, tematikus rendezvények) legalább egy félnapos, a kialakítandó
programcsomagok révén legalább 1 napos időeltöltés kínál.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019. 03. 31.

– projekt azonosító szám: TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00025 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00018 “Az Ásotthalomi Tölgyfa óvoda fejlesztése”

– a  kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

– a projekt címe,: Az Ásotthalomi Tölgyfa óvoda fejlesztése

– a  szerződött támogatás összege,. 100%

– a támogatás mértéke  (% – ban). 122 930 001 Ft

– a projekt tartalmának bemutatása: Pályázatunk az „A” A 10 000 fő alatti népességszámú1 települések önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervei számára elkülönített
indikatív keretösszeg terhére került benyújtásra. a) cél: A A projekt célja a település óvodájának fejlesztése, tornaszoba kialakításával és főzőkonyha
fejlesztésével, mellyel a projekt hozzájárul a felhívás 1.1. fejezetében foglalt célokhoz- szolgáltatás minőségi fejlesztése. Ezáltal a projekt közvetve
hozzájárul a nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, és a foglalkoztatás növeléséhez. b) Szakmai műszaki tartalom: Az intézmény
feladatellátását szolgáló vagyon a 6783 Ásotthalom, Tölgyfa utca 1. alatti, 444/17 helyrajzi számú, 2885 m2 területű ingatlan. A felvehető maximális
gyermeklétszám: 100 fő. Az intézmény nem küzd kapacitáshiánnyal. Elutasított és várólistán levő gyermek az óvodát tekintve nincsen. Az óvodai
férőhelyek jelenleg 81% kihasználtsággal működnek, ugyanakkor az intézmény nem rendelkezik tornaszobával az intézmény bejárata, homlokzata,
hőszigetelése elavult. A konyhai eszközök és berendezések, technológia nem megfelelő. A mindennapos testnevelés, testmozgás nagyon fontos
intézményünkben. A pedagógiai program által meghatározott feladat a mozgásigény kielégítése testi képességek fejlesztése. Amikor lehetőség van
rá, akkor az udvaron szabad levegőn találjuk meg a megfelelő környezetet a mozgásra, rossz idő esetén a csoportszobákban. A pedagógiai
programban is hangsúlyos mozgás fejlesztés ugyanakkor arra alkalmas jól felszerelt tornaszobával lenne maximálisan elérhető. Az óvodai program
egészséges életmódra való nevelésének másik fő pillére az étkezés, melyet a helyben főzött ételekkel jól ki lehet szolgálni. Ehhez a konyhai magas
színvonalú felújítása nyújt remek lehetőséget. A projekt lehetőséget ad az óvoda raktárépületének azbesztmentesítésére is. Sor kerül
eszközbeszerzésre. A projektben megvalósítandó önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek az alábbiak szerint
valósulnak meg: akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. 12. 15.

– projekt azonosító szám: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00018 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00006 “Agrár-logisztikai fejlesztés Ásotthalmon”

– a  kedvezményezett neve: Ásptthalom Nagyközségi Önkormányzat

– a projekt címe: Agrár-logisztikai fejlesztés Ásotthalmon

– a  szerződött támogatás összege: 50.000.000 Ft 

– a támogatás mértéke  (% – ban): 100%

– a projekt tartalmának bemutatása.: A projekt alapvető célja agrár logisztikai fejlesztés, így a fejlesztési cél számára a forrást az „A” Agrárlogisztikai fejlesztések számára elkülönített
indikatív keretösszeg terhére kívánjuk igényelni. A támogatási kérelem az Agrárlogisztikai fejlesztések számára elkülönített indikatív keretösszegre
irányul. Ásotthalom lakosainak nagy része mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat, 626 regisztrált őstermelője van a településnek, ebből közel
562 aktív őstermelő. A településen 4 olyan vállalkozás működik, amely zöldség-gyümölcs import-exporttal, illetve feldolgozóiparral foglalkozik.
Ezeket a támogatott vállalkozások pont alatt mutatjuk be. A települési önkormányzat részt vesz a mezőgazdasági közmunkaprogramban, ahol több,
mint 6 hektáros földterületen termel burgonyát, batátát, céklát, paprikát. Mind az őstermelők, mind a vállalkozások és az önkormányzat számára is
problémát jelent a megtermelt áruk raktározása, amely lehetősen limitálja a termelési mennyiségeket, hiszen nincs hol elraktározni, tárolni, hűteni az
árut. Ezért tervezzük jelen forrásból egy részben hűtő, részben raktár funkciót ellátó csarnok kialakítását, amelyben területeket bérelhetnének a cégek
és az őstermelők. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások teljesítése: a) önállóan támogatható
tevékenység: A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése
szolgáltatásként történő biztosítása b) A fejlesztés célcsoportja a helyi termelők és az általuk termelt termékek, maga az önkormányzat c) A fejlesztés
eredményeképpen az önkormányzat a csarnok működtetését bérbeadással tervezi d) A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa az önkormányzat,
mint pályázó, e) A csarnokot az önkormányzat üzemelteti majd, a megvalósítás helyszínén. h) Eszközbeszerzést, konyhafejlesztést a fejlesztés nem
tartalmaz k) Az üzleti tervet a pályázathoz csatoljuk. o) Akadálymentesítés: a csarnok az akadálymentesítésre vonatkozó előírásoknak megfelel. p)
Energiahatékonysági intézkedések a tervezéskor figyelembe vételre kerültek, azonban a csarnok elsősorban raktározási és hűtési célt szolgál.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019. 04. 01.

– projekt azonosító szám: TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00006 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00019 “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ásotthalmon”

– a kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

– a projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ásotthalmon

– a szerződött támogatás összege: 10.000.000 Ft

– a támogatás mértéke (% – ban): 100%

– a projekt tartalmának bemutatása: Ásotthalmon egy épületben működik a házi gyermekorvosi praxis, a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátás. Az utóbbi esetében külön rendelő nem áll rendelkezésre, a gyermekorvosi rendelőben történik az ellátás. Fontos specifikus cél: a településen élők számára korszerű infrastruktúrával rendelkező gyermek háziorvosi ellátás és védőnői szolgálat biztosítása, amely az alapellátásokat biztosító jelenlegi épület felújításával valósítható meg. Másrészt a felújítás és további energiahatékonysági intézkedések hozzájárulnak a fenntartási, működési költségek csökkenéséhez, az energia-és költségtakarékos üzemeltetéshez. A felújítással biztosítható az érintett lakosság – külön tekintettel a várandósok, gyermekek és fiatalkorúak, valamint fogyatékkal élők

– számára minőségi, hatékony és elérhető betegellátás. Ez utóbbi célt szolgálja az ellátást biztosító épület projektarányos akadálymentesítése is.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. 09. 30.

– projekt azonosító szám: TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00019 ,

Hivatkozás megtekintése

KÖFOP

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2016-00463 “Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása”

Visszavonva

“Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2016-00463

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzata támogatásban részesült a „KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 -2016-00463 azonosító számú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. támogatási konstrukció keretében 2016. novemberében.

A pályázati felhívás az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával. Célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

1. Eszközök beszerzése

A Hivatal infrastruktúrája MS Windows környezeten és WEB alapú szolgáltatásokon alapul. Az ASP rendszerrel való kapcsolat és annak használatához szükséges feltételt és szempontot szükséges figyelembe venni. A projekt megvalósítása során munkaállomás, monitor, kártyaolvasó, valamint iratok nyomtatására alkalmas eszközök kerültek beszerzésre.

2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP rendszerrel való kapcsolat kialakítása a Hivatal folyamatszervezési-, ügyviteli tevékenységére is hatással lesz. A hatékony és folyamatos működéshez a szabályozási, informatikai biztonsági feladatok átvizsgálása válik szükségessé. Az ezzel kapcsolatos utasítások, belső működési szabályozások, a Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatának, valamint informatikai biztonsági szabályzatának, előírásainak átdolgozása, módosítása szükséges.

3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának bővítésére került sor az iratkezelő és adórendszer tekintetében. Az Iratkezelő rendszer Hivatalkapu és ügyfélkapu használatának bővítése, ügyfélszolgálat tevékenységének kiszélesítése, gyorsítása, mérhetősége válik szükségessé.

4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

Az Adó, Gazdálkodási, Iratkezelő, Ingatlan vagyonkataszter rendszerek működéséhez adatmigráció, adatbetöltés szükséges: a csatlakozási folyamat során az önkormányzatnak a korábbi nyilvántartásokból az előre egyeztetett adatstruktúra és tartalom alapján kell a feladatot elvégezni. A megvalósítás során adattisztítás szükséges.

5. Tesztelés, élesítés

Az ASP önkormányzati szervezethez történő adaptálása, és a rendszerhez való kapcsolódás tesztelése megtörténik. Tesztelési tervet készít, melyben modellezni és kezelni kell a felmerülő eseteket. A vizsgálat mind az adatokra, mind a folyamatokra, sebességekre, mind a visszajelzések reális ellenőrizhetőségére ki terjed.

A projekt megvalósítása 2018. június 30-ig tart.

A projekt megvalósításához megítélt támogatási összeg: 7 000 000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%

Hivatkozás megtekintése

EFOP

EFOP-392-16-2017-00006 és EFOP-1.5.3-16-2017-00039

Konzorciumvezető neve: Mórahalom Városi Önkormányzat

Konzorciumi partner, kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Projekt azonosítószám: EFOP- 3.9.2-16-2017-00006

Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

Megítélt támogatás: 499.949.100,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2018.01.01-2020.12.31

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.
A projekt megvalósításával hozzájárulunk a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítjuk az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, javítjuk a szegregációt, továbbá célunk a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztése a jelentkező igények figyelembe vételével.
Közvetett célok a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe.

Ásotthalom projekt részének bemutatása:
óvodai mozgásfejlesztő eszközök beszerzése, közösségi közlekedés fejlesztése járműbérléssel, óvodapedagógusok és szociális dolgozók képzései, óvodás korú gyermekek vízhez szoktatás, úszásoktatás, mozgásfejlesztő programjai, gyermekkísérő munkabére, ösztöndíj pályázatok, egészségnapok és fenntarthatósággal kapcsolatos programok megszervezése.

Konzorciumi tag támogatásának összege: 44 501 946 Ft

Konzorciumi tagok:
– Mórahalom Város Önkormányzata
– Ruzsa Község Önkormányzata
– Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
– Szatymaz Községi Önkormányzat
– Üllés Község Önkormányzata
– Bordány Község Önkormányzata
– Domaszék Községi Önkormányzat
– Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

Hivatkozás megtekintése