Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

EFOP

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat pályázati anyagai

EFOP

EFOP- 1.5.3-16-2017-00039 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”

Kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Projekt azonosítószám: EFOP- 1.5.3-16-2017-00039

Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

Megítélt támogatás: 499.587.521,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2018.02.01-2021.01.31

 

Projekt tartalmának bemutatása:
A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű. A tanyás településszerkezet megnehezíti a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.
A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

Ásotthalom projektben vállalt tevékenységei:

Fiatalok közösségépítése az egészségtudatosság növelése érdekében eszközbeszerzések: mászófal, csocsóasztal, kerékpárok, túra útvonalak információs táblái. Egészségügyi állapotfelmérés, kockázatbecslés , néptáncfoglalkozások, anyák egészségtudatosságához kapcsolódó programok megvalósítása. Közösségszervező munkatárs alkalmazása 2 fő, szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó gyermekfelügyelet biztosítása, programok anyagköltségei.

Támogatás összege: 30 018 202 Ft

 

Konzorciumi tagok:
– Mórahalom Városi Önkormányzata
– Ruzsa Község Önkormányzata
– Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
– Szatymaz Község Önkormányzata
– Üllés Község Önkormányzata
– Bordány Község Önkormányzata
– Domaszék Község Önkormányzata
– Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
– IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozás megtekintése

EFOP

EFOP-392-16-2017-00006 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban

Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban

Konzorciumvezető neve: Mórahalom Városi Önkormányzat

Konzorciumi partner, kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Projekt azonosítószám: EFOP- 3.9.2-16-2017-00006

Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

Megítélt támogatás: 499.949.100,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2018.01.01-2021.12.31

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.
A projekt megvalósításával hozzájárulunk a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítjuk az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, javítjuk a szegregációt, továbbá célunk a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztése a jelentkező igények figyelembe vételével.
Közvetett célok a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe.

Ásotthalom projekt részének bemutatása:
óvodai mozgásfejlesztő eszközök beszerzése, közösségi közlekedés fejlesztése járműbérléssel, óvodapedagógusok és szociális dolgozók képzései, óvodás korú gyermekek vízhez szoktatás, úszásoktatás, mozgásfejlesztő programjai, gyermekkísérő munkabére, ösztöndíj pályázatok, egészségnapok és fenntarthatósággal kapcsolatos programok megszervezése.

Konzorciumi tag támogatásának összege: 44 501 946 Ft

Konzorciumi tagok:
– Mórahalom Város Önkormányzata
– Ruzsa Község Önkormányzata
– Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
– Szatymaz Községi Önkormányzat
– Üllés Község Önkormányzata
– Bordány Község Önkormányzata
– Domaszék Községi Önkormányzat
– Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

 

ELÉRHETŐ KÉPZÉSEK:

Elérhető óvodapedagógus képzések, melyek az az ásotthalmi Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde intézményének pedagógusait is nagymértékben segítették a szakmai kompetenciák fejlesztésében:

  • A kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív nevelési, oktatási módszerei
  • A tanulási zavarokkal, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók felismerése és pedagógiai segítésének módszerei
  • A lelki egészség fejlesztése önismereti technikák segítségével
  • Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben
  • A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata a köznevelési intézményekben

Elérhető szociális képzés, mely az az ásotthalmi Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde intézményének kisgyermeknevelőit, és a szociális intézmény munkatársait, tanyagondnoki szolgálat  is nagymértékben segítették a szakmai kompetenciák fejlesztésében:

  • Konfliktuskezelés a szociális intézményekben

 

Hivatkozás megtekintése

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya, Európai Unió Európai Szociális Alap. Befektetés a jövőbe.